излащане на обезщетения

Изпратено от krembo1971 на Съб., 07/02/2011 - 12:47

       На 28.05.2011 ми   беше връчено предизвестие за прекратяване на трудовите по чл.326 ал.2 Съгласночл.220КТ  този срок може да не бъде спазенОт 01.06.2011 бях освободена -от 30.05.2011 до 28.06.2011 съм в болнични . Въпроса ми е следния работодателя длъжен ли е да ми плати първите 3 дни от болничните и кдали се удържат нъкакви осигуровки  на тези болнични . Другия ми въпрос е следния работодателя ми дължи едно обещитение че не е спазил срока на предизвестието и една заплата за времето за което си останал без работа `не повече от 1 месец` мисля че трябва да са брутни заплати на базата на последния месец.По фиш в последната ми заплата имам два празнични дни съответно 01.05.2011 и 24.05.2011 бруто тя е 491.90 след направините отдръжки-385-60лв.На базата на тази заплата ли ще ми бъде изплатено 2 обещитения . Моля помогнете ми да си изчисля каква сума ще получа .Имам ио 3 дни отпуска които не съм ползвала .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Изплащане на обезщетения

Прекратяването на трудовия договор е регламентирано в чл. 326, ал. (2) от КТ -  Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца.

Ако тези изисквания не са спазени, то тогава работодателят дължи обезщетение за неспазеното предизвестие съгласно чл. 220 , ал. (1) Страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.  От съществено значение е това при какви условия е сключен трудовия договор и какво точно е договорено – ако в него срокът на предизвествието е 1 мес. /но и от страна на работодателя ! /, то обезщетението ще е в размер на 1 брутна заплата; ако е уговорено предизвестието да е 2 мес, то и обезщетението ще е за толкова.

ВАЖНО!Работникът не получава чисти тези обезщетения, а нетната сума, защото върху брутните се правят удръжки.

За болничния лист, който сте представили не трябва да се притеснявате, защото работодателят е длъжен да го представи пред НОИ и съответно да си получите обезщетението, като първите 3 дни са от работодателя. Възнаграждението, от което се определя обезщетението се изчислява съгласно чл.41, ал. (1) от КСО ( ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) - Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер 80 на сто, а за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест - в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 12 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.

Дните, които са от платения годишен отпуск / във вашия случай 3 дни/ също не ги губите, а се включват във Ведомостта за работна заплата и съответно във фиша ви. Според   чл. 178 от КТ - Забранява се компенсиране на платения годишен отпуск с парични обезщетения освен при прекратяване на трудовото правоотношение.