Услуги

Ние предлагаме следните видове услуги:

  • Счетоводни услуги
    • Изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика;
    • Обработка на първична и вторична документация;
    • Текущо осчетоводяване на документооборота, съгласно изискванията на българското законодателство и Международните счетоводни стандарти;
    • Изготвяне и подаване на справки-декларации по ЗДДС, Интрастат и VIES – декларации;
    • Изготвяне на периодични отчети, справки по салда, рекапитулация на сметки;
    • Изготвяне на оборотна ведомост за аналитични и синтетични сметки;
    • Отчети за вземания и задължения, респективно оборотни ведомости по контрагенти / доставчици и клиенти /;
    • Месечно и годишно приключване на отчетния период;
    • Изготвяне на ГФО: Баланс, ОПР, Отчет парични потоци, Отчет за собствения капитал и Приложения.
  • ТРЗ и Личен състав
    • Изготвяне и поддържане на персонален регистър и трудови досиета на персонала;
    • Изготвяне на всички видове договори, съобразно персонала на всяка фирма – трудови, граждански, договори за управление и контрол;
    • Подаване на уведомления по чл.62 от КТ;
    • Изготвяне на длъжностни характеристики, допълнителни споразумения към трудови договори и всички служебни бележки към тях;
    • Изготвяне на ведомост за заплати и фишове към тях;
    • Изготвяне и подаване на декларации образец 1 и 6 в НАП и НОИ;
    • Изготвяне на УП-2 , УП-3 и образци за пенсиониране.
    • Консултации осигурени лица.
  • Данъчни консултации
    • Всички данъчни, счетоводни и трудови консултации за абонаментно обслужване са безплатни.