Полезно

 • СМЕТКОПЛАН /ПРИМЕРЕН/ [Отвори]
 • Институции:
  • Министерство на финансите [Отвори]
  • Национална агенция по приходите [Отвори]
  • Министерство на труда и социалната политика -[Отвори]
  • Агенция по заетостта [Отвори]
  • ИА „Главна инспекция по труда” [Отвори]
  • Национален статистически институт [Отвори]
  • Национален осигурителен институт [Отвори]
  • Министерство на правосъдието [Отвори]
  • Национална здравно-осигурителна каса [Отвори]
  •  Въпроси отговори, решения на ВАС  [Отвори]
  • Агенция по вписванията www.registryagency.bg 
 • Банки и финансова информация:
 • Портали:
 • Закон и право:
  • Институт на професионалните счетоводители в България [Отвори]
  • Закони
  • Безплатна нормативна база [Отвори]
  • Информация за Комисията за защита на личните данни, формуляри и коментари по ЗЗЛД [Отвори]
  • Публикуване на Годишни счетоводни отчети (специализиран сайт) [Отвори]
  • Национални счет.стандарти [Отвори]
  • Международни счет.стандарти [Отвори]
  • Закон за счетоводството [Отвори]
  • Закон статистически обороти стоки [Отвори]
  • Заповед прагове ИНТРАСТАТ [Отвори]
  • Наредба ИНТРАСТАТ [Отвори]
  • Закон за ДДС 2011г [Отвори]
  • Правилник за прилагане на ЗДДС 2011г [Отвори]
  • Наръчник за ДДС от 01.06.2011г [Отвори]
  • Закон за Корпоративно подоходно облагане 2011г [Отвори]
  • Закон за Данъците на физически лица 2011г [Отвори]
  • Закон за бюджета на ДОО 2011г [Отвори]
  • Закон ГВРС  [Отвори]
  • КСО 2011г [Отвори]
  • Кодекс на труда [Отвори]
  • НКИД 2011 [Отвори]
  • Наредба за работното време [Отвори]
  • Наредба за касовите апарати [Отвори]
  • Наредба за опаковките [Отвори]
  • Наредба за командировките в страната [Отвори]
  • Наредба за командировките в чужбина [Отвори]
  • Заповед №3-разход на горива [Отвори]
  • Разходна норма автомобили командировка [Отвори]
  • Осиг.вноски избирателни комисии [Отвори]
  • Осиг.вноски за 2012г [Отвори]