ДЕТСКИ НАДБАВКИ

Изпратено от maria на Вт., 07/07/2011 - 15:14

Майка съм на дете на 4г. Работя по трудов договор, а съпругът ми е безработен от 3 месеца. Какви документи ще са ми нужни за да подам документи за детски добавки и какъв е дохода, който да не се надвишава на член от семейстовото?

ДЕТСКИ НАДБАВКИ

За да получавате семейни помощи за деца, трябва да представите удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията - за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения. За лицето, което е безработно се представя удостоверение от Бюрото по труда.

Изчислява се дохода, който да не надвишава 350 лв. на член от семейството, а не на домакинството, в което биха могли да живеят баба, дядо и др.

Например: Общото брутно трудово възнаграждение : 12мес. : 3 / във вашия случай сте трима членове от семейството/ .

 

Към молба-декларацията се прилагат следните документи:

1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията - за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;

2. служебна бележка от специализирана институция за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка за времето, през което детето ще се отглежда в семейството;

3. удостоверение от учебното заведение, че детето е записано като ученик/ученичка, а за новата учебна година - в срок до 31 октомври;

4.решение на диагностична комисия към регионалния инспекторат по образованието, че детето не може да посещава училище в случаите по чл. 18, ал. 2;

5. удостоверения за раждане на децата, отглеждани в семейството - за справка;

6. лична карта - за справка;

7.копие от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 7, ал. 2 ЗСПД);

8. копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите;

9.копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител;

10. служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар - от регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве.