ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ВАУЧЕРИ

Изпратено от maria на Пет., 05/20/2011 - 11:22

Какви са счетоводните записвания по разходна фактура за покупка на ваучери /за храна/?

Осчетоводяване ваучери за храна

Какви са счетоводните записвания по разходна фактура за покупка на ваучери /за храна/?

 

Отговор:

Счетоводните записи по фактурата са следните:

 1/ Д-т с-ка 602 отпечатване ваучери

     Д-т с-ка 4531 ддс покупки

                   К-т с-ка 401 Доставчик - Със стойноста по услугата за отпечатване на ваучерите ;

 

Д-т с-ка 509 др.паричини средства 

                   К-т с-ка 401 Доставчик - Получени ваучери 

 

2/ Д-т с-ка 421 персонал 

                   К-т с-ка 509 др.пар.средства - Изплатени ваучери на работниците

 

3/ Д-т с-ка 401 доставчик 

                   К-т с-ка 503 разплащ.с/ка в лв - Плащане на задължението към доставчика  с общата сума

Това е пълна глупост. Моля не

Това е пълна глупост. Моля не заблуждавайте хората. Никога работодател няма задължение към оператора на ваучери за храна.

ваучери

моля, да ми кажете как да осчетоводя ваучерите, които посредник "х" продава за мен? Клиента си купува от "х", а "х" ми превежда парите , като си удържа комисионната с издадена към мен ф-ра 

ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ВАУЧЕРИ

Понеже сме разглеждали този въпрос и сме давали отговор частично, този път ще се опитаме да внесем по-голяма яснота, като разгледаме всички случаи при осчетоводяването и отчитането на ваучерите.

 

1/-ви случай: Отчитане на ваучерите за храна при търговеца /доставчика/

 

При продажба на храни срещу представени ваучери, счетоводното отчитане при търговеца е следното : 

Д-т с/ка 509 Други парични средства

К-т с/ка 702 Приходи от продажби на стоки 
К-т с/ка 4532 Начислен данък за продажбите

 

Трябва да се спази изискването на чл. 14 от Наредба № 7 от 2003 г., според който ползвателите на ваучери (работниците и служителите) нямат право да получават остатък от ваучер в пари (като разлика между стойността на ваучера и цената на стоката). Ако все пак у търговеца остане такава разлика, той ще я отчете като приход по следния начин: 


Д-т с/ка 509 Други парични средства
            К-т с/ка 702 Приходи от продажби на стоки
            (с цената на продадените стоки) 
            К-т с/ка 4532 Начислен данък за продажбите 
            К-т с/ка 709 Други приходи от дейността ( с разликата);

 

Приетите ваучери срещу продадени стоки се представят на оператора за осребряване в 20-дневен срок, като се съставя следната статия: 

Д-т с/ка 411 Клиенти
            К-т с/ка 503 Други парични средства 

 

за договореното възнаграждение на оператора /комисионна/, по издадена от него фактура, счетоводната статия е: 
Д-т с/ка 602 Разходи за външни услуги 
Д-т с/ка 4531 Начислен данък за покупките
            К-т с/ка 503 Разплащателна сметка в левове;

 

2/-ри случай: Документиране и счетоводно отчитане при оператора

 

При получаване на парични средства от работодателя за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна, по определени купюри и на обща сума (по номинал на ваучерите): 

Д-т с/ка 503 Разплащателна сметка в левове 
            К-т с/ка 412 Клиенти по аванси
  

За извършената услуга при отпечатването на ваучерите , т.е. комисионната /по издадена на работодателя фактура/: 
Д-т с/ка 411 Клиенти
            К-т с/ка 703 Приходи от продажби на услуги 
            К-т с/ка 4532 Начислен данък за продажбите;

 

  

3/-ти случай: Документиране и счетоводно отчитане при работодателя

 

За преведените на оператора средства за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна, счетоводното отчитане при работодателя има следния вид: 
Д-т с/ка 401 Доставчици 
            К-т с/ка 503 Разплащателна сметка в левове;

 

За получените от оператора ваучери за храна: 
Д-т с/ка 509 Други парични средства
            К-т с/ка 401 Доставчици

 

За договореното възнаграждение /комисионна/ на оператора, по издадена от него фактура: 
Д-т с/ка 602 Разходи за външни услуги 
Д-т с/ка 4531 Начислен данък за покупките
            К-т с/ка 503 Разплащателна сметка в левове

 

При предоставяне на ваучерите на персонала: 
Д-т с/ка 421 Персонал
            К-т с/ка 509 Други парични средства

 

За върнати ваучери на оператора (с изтекъл срок, за подмяна и др.): 
Д-т с/ка 411 Клиенти
            К-т с/ка 509 Други парични средства

 

Когато работодателят бракува ваучери поради повреда, загубване или унищожаване, следва да отчете разход по номинала: 
Д-т с/ка 609 Други разходи
            К-т с/ка 509 Други парични средства