Лице на граждански договор наето за изработка на поръчка

Изпратено от Vasi на Пон., 05/21/2012 - 09:59

Имам лице на граждански договор – за изработка на поръчка. Лицето не е регистрирано по БУЛСТАТ. Трябва ли да му издам служебна бележка за изплатени суми и какви осигуровки трябва да му удържа? Как трябва да пресметна сумата? В какъв срок съм длъжна да ги внеса и каква информация подавам за него в НАП след това?
Благодаря!

ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР

Здравейте,

 

След като лицето не е регистрирано по БУЛСТАТ, то облагаемият му доход ще се формира по реда на Раздел ІІІ, чл.29, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ, а имено:

Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва: т.3. - с 25 на сто за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения.

Авансовият данък е в размер на 10% - чл. 43, ал.3 и се внася до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан / чл.65, ал.11 / в републиканския бюджет /чл.66, ал.1 - Данъкът по чл. 65 се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода. /

Да, трябва да издадете на лицето служебна бележка за изплатени суми според чл. 45, ал.4 - Предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи по чл. 29 или 31, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 и 44 сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода.

Осигурителните вноски за тези лица, които работят без трудово правоотношение, се внасят от осигурителя  до 10-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението – чл.7, ал.6 от КСО.

 

Примерните изчисления са следните: Да приемем, че лицето е родено след 1959г, както и че брутната сума е 1000 лв.

1/ Нормативно признатите разходи са 25% от 1000лв = 250 лв. / 1000 лв х 25% /.

2/ Облагаемият доход в този случай е 750 лв.  / 1000 лв – 250 лв  /.

Вноските са:

3/ за ДОО / 750 лв х 5,7% =  42,75 лв/,

4/ за ДЗПО / 750 лв х 2,2% =  16,50 лв/ и

5/ за ЗО / 750 лв х 3,2% =  24 лв/.

6/Общо всички осигуровки са 83,25 лв.

7/ Сумата, която подлежи на авансово облагане е 666,75 лв ( 2/ – 6/ ).

8/ Удържан авансов данък 10% е 66,68 лв ( 10% от т.7/ ).

9/Сумата за изплащане на лицето е 850,07 лв ( 1000лв – т.6/ - т.8/ )

 

Информацията, която подавате за това лице в НАП е следната:

Подаване на Декларация 1 – не по-късно от 10 дни след плащане на осигуровките / чл.3, ал.1, т.3 от НАРЕДБА № Н-8 /

Подаване на Декларация 6 – не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който е възникнало задължението за внасяне на вноските и данъка за съответния месец.