Блог на apenev

Ръст на заетостта - повече работещи през 2011 г. според министър Тотю Младенов

Изпратено от apenev на Ср., 11/10/2010 - 15:04

Интервю с Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика: Ръст на заетостта с около 0,6 - 0,7 процента или с около 22 хиляди повече работещи през 2011 г.

20,12,2010

 

Според вас ще има ли ръст на заетостта догодина?

Спокойно мога да заявя, че прогнозата за следващата година е оптимистична. Защото очакваме средно годишно заетостта да нарасне с около 0,6 - 0,7 на сто или с около 22 хиляди. Тенденцията за намаляване на безработицата вече 8 поредни месеца не е свързана в никакъв случай само и единствено със сезонните фактори. Истината е, че благодарение на изключително ефективните мерки, предприети по ОПРЧР, вече има
положителен резултат. И съм убеден, че оперативната програма ще продължи да бъде източник на добри практики.

Каква е промяната за бизнеса?

През цялата година работихме върху това да бъдем по-добър партньор на бизнеса при подбор и наемане на персонал, защото активното посредничество на пазара на труда има съществен принос за ограничаване на безработицата. През периода януари-септември 2010 г. в дирекции "Бюро по труда" са обявени 102 551 свободни работни места на първичния пазар на труда, като усвояемостта на работни места на първичния пазар нараства с 6,8 процентни пункта спрямо предходната година. Мерките за субсидиране на заетостта подкрепят бизнеса и са от значение в този тежък за някои от тях период. Възможностите за подкрепа на хората от неравнопоставените групи на пазара на труда и бизнеса ще нарастват и през 2011 г. До края на годината Министерският съвет ще приеме Националния план за действие по заетостта за 2011 г., в който ще бъдат определени конкретните параметри на политиката по заетостта през следващата година.
 

Закона за държавния бюджет на България за 2011 година

Изпратено от apenev на Ср., 11/10/2010 - 15:03

 

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2011 Г.

В сила от 01.01.2011 г.

Обн. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г.

 

Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2011 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2009 г. като самоосигуряващи се лица:

а) до 5400 лв. - 420 лв.;

б) от 5401 лв. до 6500 лв. - 450 лв.;

в) от 6501 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;

г) над 7500 лв. - 550 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 240 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2000 лв.

(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2009 г., както и за започналите дейност през 2010 и 2011 г. е 420 лв.

(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква "а".

 

Чл. 9. Определя се за 2011 г. минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст - 136,08 лв.

 

Чл. 10. Определя се за 2011 г. дневен минимален размер на обезщетението за безработица - 7,20 лв.

 

Чл. 11. Определя се за 2011 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване - 240 лв.

 

Чл. 12. Определя се размерът на осигурителната вноската за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности съгласно приложение № 2. Осигурителната вноска е за сметка на осигурителя.

 

Чл. 13. При временен недостиг на средства във фондовете на държавното обществено осигуряване могат да се ползват временни безлихвени заеми от централния бюджет или от други сметки и фондове със социално предназначение до размера на едномесечните осигурителни разходи. Заемите са отпускат с разрешение на министъра на финансите.

 

Чл. 14. (1) За 2011 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

(2) За 2011 г. се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 1000 лв.

(3) Приема се план-сметка на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" съгласно приложение № 3.

 

Чл. 15. За 2011 г. не се прилага чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Абонирай се за новости RSS