КОМАНДИРОВЪЧНИ ЗА ВОДАЧ НА МПС

Изпратено от maria на Пет., 10/21/2011 - 14:09

Здравейте!
Въпросът ми - Ползва ли командировъчно
водач на моторно превозно средство със
специален режим на движение /медицински
автомобил/, когато
транспортира пациент до
лечебно заведение в друго населено
място? Благодаря!

 

Огнянова

КОМАНДИРОВЪЧНИ ЗА ВОДАЧ НА МПС

Здравейте, г-жо Огнянова,

При така зададения въпрос се разбира, че лицето е назначено на длъжност водач на това МПС и за този вид работа той има съответно и длъжностна характеристика. В този случай ще кажа, че съгласно Наредбатата за командировките в страната,
Чл. 6.(1) Не се считат командировани лицата, които:
1. (изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) извършват постоянната си работа през време на пътуването - работници от локомотивни и други превозни бригади, шофьори, летци, моряци, ловни и риболовни надзиратели от подвижната охрана и др.;
2. изпълняват служебни задачи в границите на населените места, където е мястото на работата им, определено при възникване на трудовото правоотношение;
3. пътуват като пласьори на материали, стоки, продукция и в други случаи по граждански договори без предварително определен маршрут и възнаграждението им се определя в процент върху реализирания приход-оборот.
(2) Не се заплащат командировъчни пари на работниците, които получават допълнителни възнаграждения, включващи и командировъчните пари, освен ако с акт на Министерския съвет е предвидено друго.

 

Ще приложа също и:

 

Постановление № 133 на МС от 14.07.1993 г. за приемане на Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения

Постановление № 133 на МС от 14.07.1993 г. за приемане на Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения


Обн., ДВ, бр. 67 от 6.08.1993 г., изм., бр. 1 от 4.01.1994 г., бр. 25 от 19.03.1999 г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:


Член единствен. Приема Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 1999 г.) На членовете на корабните екипажи за дните в експлоатация, на риболовците за дните на улов, а на водолазите и за дните при спускане под водата се осигурява безплатна храна на стойност, определена с вътрешната нормативна уредба. Безплатната храна не може да се заменя с парична компенсация. Стойността на храната се определя от себестойността на кухненската продукция, не се включва в брутното трудово възнаграждение и за нея се прилагат разпоредбите на чл. 19, ал. 2, т. 1 от Закона за облагане доходите на физическите лица. Извършените разходи за тази храна се отчитат по реда на § 6 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството и на раздел шести от Националния сметкоплан.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 1999 г.) На дежурния персонал, изпълняващ 12-часови дежурства в здравните заведения, на операционните екипи и на екипите по кръвонабиране се осигурява безплатна храна в размер до среднодневната стойност на храната на болните за съответното здравно заведение. Тази храна се дава задължително в натура и не може да се заменя с парична компенсация или да се предоставя под друга форма. Нейната стойност се определя от себестойността на храната на болните на съответното здравно заведение, не се включва в брутното трудово възнаграждение и за нея се прилагат разпоредбите на чл. 19, ал. 2, т. 1 от Закона за облагане доходите на физическите лица. Извършените разходи за тази храна се отчитат по реда на § 6 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството и на раздел шести от Националния сметкоплан. Необходимите средства за храната се осигуряват от средствата по бюджетите на съответните бюджетни учреждения.

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 1999 г.) На работниците и служителите в автотранспортната дейност и железопътния транспорт, във вагон-ресторантите, в подвижните пощенски служби, подвижната охрана и други подобни дейности, при които служебната работа се изпълнява по време на пътуване до друго населено място (обект), вместо командировъчни дневни пари за покриване на допълнителните разходи за храна се заплаща не по малко от 0,0035 лв. на всеки пропътуван километър. Когато пътуването свързано с нощуване в друго населено място (обект) извън местодомуването, вместо за пропътуван километър може да се заплащат командировъчни дневни пари по размерите, определени с Наредбата за командировките в страната, както и да се заплащат квартирни пари по условията на същата наредба. Средствата по този параграф според техния характер се отнасят в общопроизводствените разходи или в разходите за управление и за тях се прилагат разпоредбите на чл. 19, ал. 2, т. 3 от Закона за облагане доходите на физическите лица.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. Отменят се:
1. Точка 2 от ал. 1 на чл. 4 от Постановление № 129 на Министерския съвет от 1991 г. за преминаване към договаряне на работната заплата и приетата с него Наредба за допълнителните трудови и други възнаграждения (обн., ДВ, бр. 55 от 1991 г.; доп., бр. 90 от 1991 г.).
2. Точка 3 от ал. 1 на чл. 1 от Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. и приетата с него Наредба за трудови възнаграждения в особени случаи (обн., ДВ, бр. 7 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 88 от 1987 г., бр. 54 от 1988 г., бр. 101 от 1989 г., бр. 7, 68 и 100 от 1990 г. и бр. 31, 53, 55 и 73 от 1991 г.).
3. Членове 8, 9 и 40 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (обн., ДВ, бр. 6 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 31, 55 и 59 от 1991 г. и бр. 59 от 1993 г.).
4. Член 2 от Постановление № 169 на Министерския съвет от 1991 г. за решаване на някои въпроси, свързани с договарянето на работната заплата (ДВ, бр. 73 от 1991 г.).

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 1999 г.) Министърът на труда и социалната политика, министърът на здравеопазването и министърът на финансите съобразно своята компетентност дават указания по прилагане на постановлението.

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 юли 1993 г.

 

Както сама разбирате командировъчни разходи за такова лице не би следвало да се правят.

Пожелавам Ви успех и се надявам да съм била полезна.