АКТЮЕРСКА ОЦЕНКА

Изпратено от maria на Съб., 12/04/2010 - 14:13

Бихте ли разяснили какво всъщност представлява актюерската оценка?

АКТЮЕРСКА ОЦЕНКА

Изготвяне на актюерска оценка съгласно изискванията на Международните Счетоводни Стандарти (IAS19) във връзка със задълженията на работодателя по чл. 222 от КТ - работодателят е задължен да изплати на персонала при настъпване на пенсионна възраст обезщетение, между 2 и 6 брутни работни заплати към датата на прекратяване на трудовото правоотношение.

Към датата на годишния финансов отчет, съгласно МСС 19 - Доходи на наетите лица, дружеството е задължено да направи актюерска оценка на тези задължения и на база определената им настояща стойност да признае разход в отчета за доходите и дългосрочно задължение към персонала.
За изготвянето на актюерска оценка е необходимо дружеството да използва услугите на  сертифициран актюер (МСС19). На база на изготвения от актюера доклад се определя задължението към персонала в баланса към края на отчетния период.
Предмет на актюерския доклад е определяне на сегашната стойност на бъдещите задължения на работодателя за изплащане на дефинирани доходи, чрез прилагане на кредитния метод на прогнозираните единици. В случай, че има допълнително уговорени обезщетения при напускане в колективен трудов договор с наетите лица, те също ще бъдат взети предвид при изчисленията в доклада.
За да се определи точният размер на задължението е необходимо да се прогнозира размерът на обезщетението в бъдещия момент, в който то ще бъде дължимо на наетото лице и това обезщетение трябва да се дисконтра към момента на извършване на оценката на задължението.
Изчисленията се извършват индивидуално за всички служители, наети на трудов договор при работодателя на базата на отработения и предстоящия им трудов стаж. Общото задължение се разпределя през целия очакван трудов стаж на наетото лице при работодателя, като размерът на задължението към момента на оценката представлява пропорционална част, отнасяща се за годините на отработения трудов стаж. Всяка единица – година отработен трудов стаж се измерва отделно за да се определи окончателния размер на задължението. На базата на структурата на служителите по пол и възраст се прилагат статистически вероятности лицата да напуснат работодателят или да не доживеят до възрастта, необходима за придобиване на право на пенсия.