Вноски за фонд ТЗПБ за 2011 година

Изпратено от maria на Вт., 10/28/2010 - 20:08

Има промени във вноските  за фонд ТЗПБ. Актуалните вноски може да видите в Приложение № 2 към чл. 12 на ЗБДОО.

Приложение № 2 към чл. 12 на ЗБДОО:

 

ДИФЕРЕНЦИРАНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за 2011 г.

 

Код

Наименование на икономическа дейност

Осигурителна

КИД

КИД 2008

вноска (в %)

2008

 

 

1

2

3

05

Добив на въглища

1,1

07

Добив на метални руди

1,1

09

Спомагателни дейности в добива

1,1

16

Производство на дървен материал и

1,1

 

изделия от дървен материал и корк, без

 

 

мебели; производство на изделия от

 

 

слама и материали за плетене

 

22

Производство на изделия от каучук и

1,1

 

пластмаси

 

24

Производство на основни метали

1,1

28

Производство на машини и оборудване с

1,1

 

общо и специално предназначение

 

30

Производство на превозни средства, без

1,1

 

автомобили

 

50

Воден транспорт

1,1

08

Добив на неметални материали и

0,9

 

суровини

 

13

Производство на текстил и изделия от

0,9

 

текстил, без облекло

 

17

Производство на хартия, картон и изделия

0,9

 

от хартия и картон

 

20

Производство на химични продукти

0,9

21

Производство на лекарствени вещества и

0,9

 

продукти

 

23

Производство на изделия от други

0,9

 

неметални минерални суровини

 

33

Ремонт и инсталиране на машини и

0,9

 

оборудване

 

35

Производство и разпределение на

0,9

 

електрическа и топлинна енергия и на

 

 

газообразни горива

 

42

Строителство на съоръжения

0,9

01

Растениевъдство, животновъдство и лов;

0,7

 

спомагателни дейности

 

02

Горско стопанство

0,7

06

Добив на нефт и природен газ

0,7

10

Производство на хранителни продукти

0,7

11

Производство на напитки

0,7

12

Производство на тютюневи изделия

0,7

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на

0,7

 

записани носители

 

19

Производство на кокс и рафинирани

0,7

 

нефтопродукти

 

25

Производство на метални изделия, без

0,7

 

машини и оборудване

 

27

Производство на електрически

0,7

 

съоръжения

 

29

Производство на автомобили, ремаркета и

0,7

 

полуремаркета

 

31

Производство на мебели

0,7

36

Събиране, пречистване и доставяне на

0,7

 

води

 

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци;

0,7

 

рециклиране на материали

 

39

Възстановяване и други услуги по

0,7

 

управление на отпадъци

 

41

Строителство на сгради

0,7

43

Специализирани строителни дейности

0,7

49

Сухопътен транспорт

0,7

51

Въздушен транспорт

0,7

52

Складиране на товари и спомагателни

0,7

 

дейности в транспорта

 

53

Пощенски и куриерски дейности

0,7

61

Далекосъобщения

0,7

77

Даване под наем и оперативен лизинг

0,7

81

Дейности по обслужване на сгради и

0,7

 

озеленяване

 

84

Държавно управление

0,7

15

Обработка на кожи; производство на

0,5

 

обувки и други изделия от обработени

 

 

кожи без косъм

 

32

Производство, некласифицирано другаде

0,5

37

Събиране, отвеждане и пречистване на

0,5

 

отпадъчни води

 

45

Търговия на едро и дребно с автомобили и

0,5

 

мотоциклети, техническо обслужване и

 

 

ремонт

 

46

Търговия на едро, без търговията с

0,5

 

автомобили и мотоциклети

 

58

Издателска дейност

0,5

68

Операции с недвижими имоти

0,5

70

Дейност на централни офиси;

0,5

 

консултантски дейности в областта на

 

 

управлението

 

71

Архитектурни и инженерни дейности;

0,5

 

технически изпитвания и анализи

 

72

Научноизследователска и развойна

0,5

 

дейност

 

74

Други професионални дейности

0,5

78

Дейности по наемане и предоставяне на

0,5

 

работна сила

 

79

Туристическа агентска и операторска

0,5

 

дейност; други дейности, свързани с

 

 

пътувания и резервации

 

82

Административни офис дейности и друго

0,5

 

спомагателно обслужване на стопанската

 

 

дейност

 

86

Хуманно здравеопазване

0,5

87

Медико-социални грижи с настаняване

0,5

88

Социална работа без настаняване

0,5

90

Артистична и творческа дейност

0,5

96

Други персонални услуги

0,5

03

Рибно стопанство

0,4

14

Производство на облекло

0,4

26

Производство на компютърна и

0,4

 

комуникационна техника, електронни и

 

 

оптични продукти

 

47

Търговия на дребно, без търговията с

0,4

 

автомобили и мотоциклети

 

55

Хотелиерство

0,4

56

Ресторантьорство

0,4

59

Производство на филми и телевизионни

0,4

 

предавания, звукозаписване и издаване

 

 

на музика

 

60

Радио- и телевизионна дейност

0,4

62

Дейности в областта на информационните

0,4

 

технологии

 

63

Информационни услуги

0,4

64

Предоставяне на финансови услуги, без

0,4

 

застраховане и допълнително пенсионно

 

 

осигуряване

 

65

Застраховане, презастраховане и

0,4

 

допълнително пенсионно осигуряване

 

66

Спомагателни дейности във финансовите

0,4

 

услуги и застраховането

 

69

Юридически и счетоводни дейности

0,4

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

0,4

75

Ветеринарномедицинска дейност

0,4

80

Дейности по охрана и разследване

0,4

85

Образование

0,4

91

Други дейности в областта на културата

0,4

92

Организиране на хазартни игри

0,4

93

Спортни и други дейности, свързани с

0,4

 

развлечения и отдих

 

94

Дейности на организации с нестопанска

0,4

 

цел

 

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и

0,4

 

домакински вещи

 

97

Дейности на домакинства като

0,4

 

работодатели на домашен персонал

 

98

Недиференцирани дейности на

0,4

 

домакинства по производство на стоки и

 

 

услуги за собствено потребление

 

99

Дейности на екстериториални

0,4

 

организации и служби