ПРОМЕНИ В БОЛНИЧНИТЕ ЛИСТИ ОТ 01 ЮЛИ 2011Г.

Изпратено от maria на Вт., 07/28/2011 - 13:31

Нови правила при представяането и изплащането на болничните листове от 1 юли 2011 година

От НОИ

 

Какви са промените след 1 юли 2011г ?

До кога са валидни старите образци на болничен лист?

Кои са новите реквизити и какво трябва да знаем при попълването им?

 

Националният осигурителен институт уведомява осигурителите и самоосигуряващите се лица, че е утвърден нов образец на болничния лист, който е оформен в две части – медицинска част /”лице” на болничния лист/ и списък на причините за временна неработоспособност /”гръб” на болничния лист/. Новият образец на болничния лист е по-добре структуриран и е пригоден за бъдещо получаване на данните от медицинската част по електронен път от органите на медицинската експертиза и за бъдеща електронна обработка. На настоящия етап няма промяна в реда и начина на издаването на болничния лист и в реда и начина за представянето му в ТП на НОИ. 

 

Старите образци на болничния лист са валидни до изчерпване на количествата им, но не по-късно от 31 декември 2011 г.

 

Съгласно изменението в чл. 3, ал. 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, което влиза в сила от 01.07.2011 г., към всеки болничен лист задължително се прилага декларация от осигурителя (самоосигуряващия се) по образец, съгласно приложение № 15 с попълнени данни относно правото на парично обезщетение, като “гърба” на стария образец на болничния лист не се попълва.

 

Приложение № 15 е на хартиен носител и се прилага към всички болнични листове – първични и продължения, които се представят в ТП на НОИ след 30.06.2011 г., независимо от датата на издаването и периода, за който са издадени и независимо от това дали се представят за първи път или преди това са връщани от ТП на НОИ за корекции. Новият образец, приложение № 15, по същество е “гърба” на стария образец на болничния лист, разширен с някои реквизити, необходими за определяне на правото и изплащане на паричните обезщетения.

 

ВАЖНО!След 30.06.2011 г. в ТП на НОИ няма да бъдат приемани болнични листове, които не се придружени от приложение № 15.

Декларацията е само на хартиен носител. Описва се в раздел І на описа на документите и се кодира с код 18. Броят на приложенията, вписан в раздел І на описа на документите, не може да бъде по-малък от броя на болничните листове, вписан в същия раздел. Недопустимо е в останалите раздели на описа, в т. ч. и в раздел І А “Допълнително представени приложения към болнични листове”, да се посочва приложение с код 18 – Декларация от осигурителя/самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение, тъй като това приложение не може да се представя самостоятелно.

Това приложение реално представлява декларация от осигурителя/самоосигуряващия се, в която се изяснява правото на получаване на парични обезщетения. Основната информация, която декларацията съдържа се отнася до това дали лицето е осигурено до датата на настъпване на осигурителния риск, има ли прекратяване на трудовото правоотношение и от кога е в сила, точен брой работни дни в неработоспособност с право на обезщетения, законноустановено работно време за съответния осигурител, има ли решение на ТЕЛК/НЕЛК, както и дали болничният лист е бил обжалван или не.

Особено внимание заслужават случаите, когато лицето е осигурено при повече от един осигурител или на повече от едно правоотношение при един и същи осигурител – тогава към болничния лист ще се прилагат отделни декларации за всяко от правоотношенията/основанията за осигуряване.

 

 

Направено е допълнение и в описа на документите, приложение № 9 към чл. 11, ал.1 от наредбата, като в номенклатурата на приложенията към раздел І “Болнични листове ...............................броя; приложения .............броя” се добавя нов код 18 – “Декларация от осигурителя/самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение”. При връщане от ТП на НОИ на Приложение №15 за корекции винаги ще се връща и болничният лист, поради коетоПриложение №15 не може да бъде представяно самостоятелно, т.е то не може да се описва в раздел IА., а само в раздел I. на описа.

 

Образците на приложение № 9 и приложение № 15 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване може да разпечатате с кликване върху съответното приложение или от сайта на Националния осигурителен институт:

http://www.nssi.bg/, като избирате последователно:

Нормативни актове

Нормативни актове по социалното осигуряване

Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Или избирате последователно:

Парични обезщетения и помощи

Парични обезщетения при болест, майчинство и трудоустрояване и помощи от ДОО

Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване